تبلیغات
پورتال سنجش تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد سراسری // کارشناسی ارشد آزاد // 11:40 ق.ظ - یکشنبه 30 آذر 1393

منابع آزمونهای کارشناسی ارشد جغرافیاوسنجش از راه دور

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 

منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته به شرح ذیل می‌باشد، البته منابع دیگری نیز میتوان علاوه بر موارد ذیل استفاده کرد موارد ذیل، مهمترین منابع کنکور کارشناسی ارشد این رشته می باشند.منابع آزمونهای کارشناسی ارشد -جغرافیاوسنجش از راه دور

* زبان عمومی:

کتاب بانک تست زبان عمومی سنجش امیرکبیر

 

*زبان تخصصی:

جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

 

* فلسفه جغرافیا:

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- شکوئی، حسین ؛ اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا ( ج 1 ) انتشارات گیتاشناسی، 1377 .

3- شکوئی، حسین ؛ فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتاشناسی، 1364 .

4- شکوئی، حسین ؛ کلیات و فلسفه جغرافیا، انتشارات پیام‌نور، 1369 .

5- شکوئی، حسین؛ مکتب‌های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی، انتشارت آستان قدس رضوی، 1368 .

6- فرید، یدالله ؛ سیر اندیشه در جغرافیای‌انسانی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1374 .

7- پور‌احمد، احمد ؛ قلمرو و فلسفه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، 1386 .

8- بلانت، آلیسون و ویلس، جین؛ دگر‌اندیشی در فلسفه جغرافیا، ترجمه‌حاتمی‌نژاد، حسین انتشارات دانشگاه تهران، 1386.

 

* جغرافیای شهری (مبانی و ایران):

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- فرید، یدالله؛ جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1368.

3- نظریان، اصغر؛ جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور، 1374 (چاپ دوم).

4-نظریان، اصغر، پویائی نظام شهری در ایران، انتشارات مبتکران، چاپ اول، 1388

5- رضوانی، علی‌اصغر؛ روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، انتشارات پیام نور، 1374 (چاپ دوم).

6- شکوئی، حسین؛ جغرافیای شهری، انتشارات پیام نور، 1375.

7- حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.

8- حسامیان، فرخ و دیگران؛ شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، سال 1377.

9- شکوئی، حسین؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1365.

10- سلطان‌زاده، حسین؛ تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، انتشارات امیرکبیر.

 

* ژئومورفولوژی (مبانی و ایران):

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور، 1376

3- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، 1376

4- جدارعیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور، 1383

5- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)، 1376

6- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد، 1369

7- علایی طالقانی، محمود؛ ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات قومس، 1381

8- زمردیان، محمد جعفر؛ژئومورفولوژی ایران، ج1، فرایندهای ساختمانی و دینامیک درونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

9- زمردیان، محمد جعفر؛ژئومورفولوژی ایران، ج2، فرایندهای اقلیمی و دینامیک‌های ‌بیرونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

10- ثروتی، محمد رضا، ژئومورفولوژی ناحیه‌ای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378

11- دریو، ماکس؛ ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه مقصود خیام، تبریز، انتشارات نیا، 1370

 

* مبانی جغرافیای طبیعی:

1- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات پیام نور، 1376

2- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، 1376

3- جدارعیوضی، جمشید، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات پیام نور، 1383

4- محمودی، فرج الله، ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی اقلیمی)، 1376

5- حریریان، محمود؛ کلیات ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد، 1369

6- علایی طالقانی، محمود؛ ژئومورفولوژی ایران، تهران، انتشارات قومس، 1381

7- زمردیان، محمد جعفر؛ژئومورفولوژی ایران، ج1، فرایندهای ساختمانی و دینامیک درونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

8- زمردیان، محمد جعفر؛ژئومورفولوژی ایران، ج2، فرایندهای اقلیمی و دینامیک‌های ‌بیرونی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1381

9- ثروتی، محمد رضا، ژئومورفولوژی ناحیه‌ای ایران، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378

10- دریو، ماکس؛ ژئومورفولوژی اقلیمی و دینامیک خارجی، ترجمه مقصود خیام، تبریز، انتشارات نیا، 1370

11- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور، تهران.

 

* برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی (مبانی و ایران):

1- جزوه مکاتبه‌ای سنجش امیرکبیر

2- معصومی اشکوری، سید حسن، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه ای، 1376

3- آسایش، حسین، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای  انتشارات پیام نور، 1379

4- صرافی، مظفر، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1375

5- زیاری، کرامت لله، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد، 1386

6- زیاری، کرامت الله، مکتب‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی منطقه ای، انتشارات دانشگاه یزد، 1386

7- آسایش، حسین، اصول و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی، انتشارات پیام نور

8- آسایش، حسین، برنامه‌ریزی روستایی در ایران، انتشارات پیام نور

9- مطیعی لنگرودی، سید حسن، برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

10- رضوانی، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، 1386

11- صیدائی، سید اسکندر،  برنامه‌ریزی روستایی در ایران، انتسارات جهاد دانشگاهی آشتیان، 1388

12- افراخته، حسن، مرزبان پناه، پوران، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های روستایی، انتشارات گنج هنر، 1387

سنجش امیرکبیر، ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی

دکتری و کارشناسی ارشد

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت

کلیه رشته ها در سراسر کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر به www.sanjesheamirkabir.com مراجعه نمایید

تلفن: 44031690-021

 برچسب ها : جغرافیاوسنجش از راه دور , منابع , آزمون , کارشناسی , ارشد ,سنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی

آخرین مطالب
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» بسته آموزشی منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( چهارشنبه 22 اسفند 1397 )
» منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ( دوشنبه 6 اسفند 1397 )
» کنکور ارشد و دکتری 98 ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» تست ( پنجشنبه 1 شهریور 1397 )
» منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری و آزاد ( چهارشنبه 17 آبان 1396 )
» وبلاگ ها و سایت های معتبر تحصیلات تکمیلی منابع آزمون کارشناسی ارشد و منابع آزمون دکتری سنجش امیرکبیر ( پنجشنبه 4 آبان 1396 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )
» منابع آزمون کنکور دکتری دانشگاه سراسری و آزاد 96 کلیه رشته ها حتی رشته های خاص ( سه شنبه 6 مهر 1395 )